Opetuspuheita

Seurakunnan pappien ja kanttoreiden hengellisiä ajatuksia

Teofania - Jumalan ilmestymisen ja kristuksen kasteen juhla

Kristuksen kasteen ikoniTeofania on yksi vanhimpia varhaisen kirkon yhteisiä suuria juhlia. Tammikuun 6. päivänä on muistettu Kristuksen syntymää ja kastetta, pientä Jeesus-lasta kumartamaan tulleita tietäjiä ja paimenia sekä myös Jeesuksen ensimmäistä ihmetekoa Kaanaan häissä.

Ortodoksisessa perinteessä 6.1. on Kristuksen kasteen juhla. Muistamme Johannes Kastajan toimittamaa Kristuksen kastamista Jordan-virrassa. Herraa ei kastettu siksi, että hän olisi tarvinnut Johanneksen julistamaa puhdistautumista synneistä. Päinvastoin, Kristuksen kaste pyhitti vedet ja koko luomakunnan.

Kirkko näkee Kristuksen kasteen myös Kolmiyhteisen Jumalan manifestaationa, Pyhän Kolminaisuuden julistuksena. Juuri siksi juhlaa nimitetään Teofaniaksi – Jumalan ilmestymisen juhlaksi. Juhlan tropari kertoo tämän: tapahtumaa todistamassa olleet ihmiset ”kumarsivat Pyhää Kolminaisuutta, sillä Isän ääni todisti Sinusta nimittäen Sinua rakkaaksi Pojakseen, ja Henki kyyhkysen muodossa vahvisti sen sanan totuuden.”

Troparissa on muutamaan sanaan tiivistettynä kirkon kolminaisuususkon opillinen ydin. Juhlan kontakissa taas painottuu kokemuksellisuus, se, miltä ihmisestä tuntuu, kun hän kohtaa Jumalan kirkkauden:

”Sinä ilmestyit tänään maailmalle, ja Sinun valkeutesi, oi Herra, valaisi meidät, jotka sen tuntien veisaamme Sinulle: Sinä lähestymätön Valkeus, tulit ja ilmestyit meille.”

Teofanian jumalanpalvelusteksteissä on paljon viittauksia valoon ja Jumalan lähestymättömään Valkeuteen. Juhlaa onkin kutsuttu Valaistumisen päiväksi ja Valon päiväksi, koska Jumala on Valo ja hän ilmestyi valaistakseen ja pelastaakseen armonsa kirkkaudella ne, jotka ”asuivat pimeydessä” ja ne, jotka ” asuivat kuoleman varjon maassa” (Matt.4:16).

Kristuksen kaste antoi esimerkin ja muodon kristillisen kirkon kasteen sakramentille. Onkin luonnollista, että varhaisessa kirkossa Teofania oli yksi kirkkovuoden keskeisimmistä kastepäivistä. Valo ja vesi ovat juhlan tärkeitä teemoja. Kastetoimituksessa vasta kastettu puetaan konkreettisesti Kristuksen valkeuteen, valkoiseen kastepukuun. Puettaessa lauletaan: ”Anna minulle valonkirkas vaate, sinä, joka pukeudut valkeuteen niin kuin vaatteeseen, oi ylen armollinen Kristus, meidän Jumalamme.”

Vesi on Teofanian juhlassa konkreettisesti läsnä: sekä aattopäivänä että juhlapäivänä toimitetaan suuri vedenpyhitys. Juhlan liturgiassa myös lauletaan kolmipyhäveisun sijaan kastetoimituksesta tuttu: ”Te kaikki, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne”.

Näin Jordanin siunaus eletään aina uudestaan todeksi tässä ja nyt. Olemme konkreettisesti läsnä Kristuksen kasteen ihmeessä ja elämme uudestaan oman pelastavaisen kasteemme. Näin tulemme yhdeksi Kristuksessa ja Kristuksen kirkon jäseninä.

Pastori Mikko Leistola
Kirjoittaja toimii pappina Helsingin Uspenskin katedraalissa.

Juhlapäivän jumalanpalvelustiedot löydät jumalanpalveluskalenterista.

LUOLA TAIVAANA - ARKKIPIISPA LEON JOULUTERVEHDYS

arkkipiispa leo kuva pentti potkonen”Minä näen oudon ja ihmeellisen salaisuuden, näen luolan taivaana, Neitseen kerubi-istuimena, seimen sellaisena paikkana, jossa makaa sijoittumaton Kristus, Jumala, jota me veisaten ylistämme.”

Syyrialaisen piispa Kosmas Melodoksen 700-luvulla kirjoittama joulukanoni kuvaa kauniisti sitä, miten ortodoksinen kirkko kokee Jumalan syntymisen ihmiseksi.

Luola, neitsyt ja seimi ovat kaikki ihmisjärjelle selittämättömiä!

”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne” (Jes. 55: 8–9). Jumalan ihmiseksi syntymisen suuruus avautuu – kuten aina ennenkin historiassa – niille, jotka toivovat ja näin myös hartaasti uskovat.

Henki ja aine ovat molemmat Jumalasta. Jälkimmäinen voi viedä kohti hengen korkeutta, mutta se voi myös pudottaa sieltä alas: ”Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama” (Luuk. 10:18).

Materiaan yritettiin saada lankeamaan myös itse Vapahtaja: "Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon. Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun" (Luuk. 4: 6–7).

Tiedemiehet idästä olivat lähteneet tähteä seuraten kohti Betlehemiä. Myös he saivat kokea, miten Pyhän Kolminaisuuden toisen persoonan syntyminen ihmiseksi ylitti ymmärryksen.

Syntymä jouluna ei ollut vain taivaan ja maan kohtaaminen. Se oli myös henkisen ja materiaalisen eksistenssin sekoittuminen. Tässä on joulun suuruus myös tänään: Jumalan salaisuuksissa riittää ihmettelemistä aikojen loppuun asti!

”Tänä päivänä Neitsyt Yliolennollisen synnyttää ja maa tarjoaa luolan lähestymättömälle. Enkelit paimenten kanssa ylistystä veisaavat. Tietäjät tähden mukana vaeltavat, sillä meidän tähtemme on syntynyt Lapsukainen, iankaikkinen Jumala.”

Kristus syntyy, kiittäkää!

Leo

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa

 

Рождественское послание 2016 Архиепископа Карельского и всея Финляндии Льва

Небо - Вертеп

” Таинство странное вижу и преславное: Небо – вертеп, Престол Херувимский – Деву, ясли – вместилище, в нихже возлеже Невместимый – Христос Бог, Егоже, воспевающе, величаем.”

Канон праздника, составленый сирийским святителем Косьмой в VIII веке, великолепным образом передает восприятие Православной Церковью вочеловечения Бога.

Вертеп, Дева и ясли непостижимы человеческому уму!

” Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.” (Ис. 55: 8–9).

Величие боговочеловечения, как и ранее в истории, открывается лишь тем, кто имеет надежду и благочестивую веру.

И дух, и материя имеют своим началом Бога. Материя может воспарять до вершин духа, но может и пасть с этих высот: ”Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию” (Лк. 10:18).

Попытка соблазнить материю была предпринята и в отношение Самого Спасителя: ” Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее” (Лк. 4: 6–7).

Волхвы с Востока отправились в Вифлеем, во след путеводной звезде. Им тоже был открыт опыт непостижимого вочеловечения второго Лица Пресвятой Троицы.

Рождество было не только встречей неба и земли. Он стало взаимопроникновением духовного и материального. В этом величие Рождества и сегодня: тайны Божии останутся предметом удивления до скончания времён!

”Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Oтроча младо, Превечный Бог.”

Христос рождается, славите!

Лев

Архиепископ Карельский и всей Финляндии

 

Ärkebiskopens julhälsning 2016

Grottan som himmel

”Jag ser en sällsam och ofattbar hemlighet: grottan som himlen, Jungfrun som kerubernas tron, krubban som den plats där Kristus, vår Gud, som inget kan begränsa, blivit lagd – honom prisar vi med sång.”

Julkanon, som skrevs av den syriske biskopen Kosmas Melodos på 700-talet, är ett vackert uttryck för hur den ortodoxa kyrkan upplever Guds födelse som människa.

Grottan, jungfrun och krubban är alla oförklarliga för människans förstånd!

”Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer.” (Jes. 55:8-9)

Storheten i Guds födelse som människa öppnar sig – liksom alltid under historiens gång – för dem som hoppas och som också ivrigt tror som de hoppas.

Ande och materia är båda av Gud. Materian kan föra till andens höghet, men den kan också störta oss ner därifrån: ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.” (Luk. 10:18)

Självaste Frälsaren försökte man bringa på fall genom materian: ”Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli ditt.” (Luk. 4:6-7)

De visa männen frän Österlandet hade gett sig iväg för att följa stjärnan till Betlehem. Också de fick uppleva hur den Heliga Treenighetens andra persons födelse som människa övergick människans förstånd.

Födelsen på julen var inte bara ett möte mellan himmel och jord. Den var också en sammanblandning av andlig och materiell existens. Detta är julens storhet även idag: Guds mysterier är förunderliga till tidens ände!

”I dag föder Jungfrun honom som är bortom varat, och jorden bjuder en grotta åt den som ingen kan nalkas. Änglar lovsjunger med herdarna, vise män färdas med en stjärna. Ty för oss har fötts ett litet barn, Gud före all tid.”

Kristus föds, lovprisa!

Leo

Ärkebiskop av Karelen och hela Finland

 

Kuva: Pentti Potkonen

22.12.2016

HELSINGIN METROPOLIITTA AMBROSIUKSEN JOULUTERVEHDYS

metropoliitta ambrosius horisonttikuva MediumKristus syntyy – kiittäkää!

Joulu on Jeesuksen syntymän juhla. Kuitenkaan kirkko ei puhu Jeesuksen syntymästä menneessä aikamuodossa vaan preesensissä, nykyisessä.

Näin teemme siksi, että emme muistele vain historiallista Jeesusta. Jouluna kohtaamme maailman Vapahtajan, jossa Jumalan todellisuus ainutkertaisella tavalla murtautuu ihmisten maailmaan, meidän keskellemme.

Kirkossa ja erityisesti pyhien toimitusten kautta Kristus on myös tänään meidän keskellämme. Se antaa elämälle syvyysulottuvuuden ja toivon.

Joulu muistuttaa myös tulevasta, iankaikkisesta. Siihen sisältyy odotus siitä, että kerran Kristus on kaikki kaikessa.

Siksi joulu tihentyneellä tavalla on ilon ja kiitoksen juhla. Se kertoo meille myös joulusta, jonka valo ei koskaan himmene, ei tässä eikä tulevassa ajassa.

Niinpä jo lapsuuden joululaulussa tuomme julki harvinaisen viisaasti tämän suuren juhlan ytimekkäimmän rukouksen: Oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen.

Joulurauhaa,

Metropoliitta Ambrosius

 

Рождественское послание митрополита Хельсинкского Амвросия

Христос рождается - славите!

Рождество - это праздник рождения Иисуса. Церковь не говорит о рождении Христа как о прошедшем событии, а использует форму настоящего времени.

Так происходит, потому что мы вспоминаем Иисуса не только как историческую личность. В празднике Рождества мы встречаем Спасителя мира, в котором Божественная реальность уникальным образом вошла в человеческий мир, пребыв посреди нас.

И сегодня Христос пребывает среди нас в Церкви и особо в Святых таинствах. Это придает жизни глубинный смысл и надежду.

Рождество напоминает нам и о будущем. Оно наполнено ожиданием того, что однажды Христос будет все во всем.

Вот почему Рождество, без всякого преувеличения, праздник радости и благодарения. Он говорит нам о Рождестве, свет которого не померкнет ни в настоящем веке, ни в будущем.

Так мы словами знакомой с детства рождественской песни с особой мудростью приносим публике короткую молитву этого великого праздника: « О если бы Рождество было каждый день»

С пожеланием Рождественского мира,

митрополит Амвросий

 

Metropolit Ambrosius julhälsning

Kristus föd – lovprisa!

Julen är Jesu födelses fest. Kyrkan talar ändå inte om Jesu födelse i förfluten tidsform, utan i presens, nutid.

Vi uttrycker oss så därför att vi inte bara minns den historiske Jesus. På julen möter vi världens Frälsare, genom vilken Guds verklighet på ett unikt sätt bryter in i människornas värld, mitt ibland oss.

I kyrkan och i synnerhet genom de heliga förrättningarna är Kristus också idag mitt ibland oss. Det ger livet djup och hopp.

Julen påminner också om det kommande, det eviga. Där ingår ett hopp om att Kristus en gång skall vara allt i allt.

Julen är därför en glädjens och tacksamhetens högtid. Den berättar om en jul, vars ljus aldrig försvagas, inte nu och inte i framtiden.

Barndomens finska julsång ger ett kärnfullt uttryck för vår bön under denna stora högtid: ”Oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen” - ”Ack, om människan hade en ständig jul”.

Med önskan om en fridfull jul,

Metropolit Ambrosius

 

MATKA KOHTI JOULUA HUIPENTUU JOULUN ESIJUHLAAN

Kirkko on jo kulkenut lähes koko matkan kohti Kristuksen syntymäjuhlaa. 15. marraskuuta alkanut joulupaasto huipentuu joulun esijuhlaan (20.12.) ja jouluaattoon (24.12.). Varsinaista joulua ortodoksinen Kirkko viettää varsinaisena joulupäivänä 25. joulukuuta.
Seurakunnan pappi Mikko Leistola avaa jouluun valmistautumisen merkitystä ja Jeesuksen Kristuksen roolia ihmiskunnan pelastajana:

Pyhien isien sunnuntaiValmistaudu, Beetlehem, avaudu kaikille, Eeden, iloitse, Efrata, sillä elämän puu on versonut luolassa Neitseestä. Hänen povensa on hengellinen paratiisi ja siinä jumalallinen puutarha, josta syöden emme kuole Aadamin lailla, vaan tulemme elämään. Kristus syntyy jälleenkorottaakseen muinoin lankeemuksessa turmeltuneen kuvan. (Kristuksen syntymän esijuhlan tropari)

20.12. alkavan joulun esijuhlan myötä joulupaasto puhkeaa todelliseksi adventukseksi, Vapahtajan syntymän riemulliseksi odotukseksi. Aivan pian saamme julistaa: ’Kristus syntyy, kiittäkää!’ Vapahtaja syntyy maailmaan. Jumala syntyy luomaansa todellisuuteen. Siirrymme uuden liiton aikaan. Mikään maailmassa ei ole enää niin kuin ennen.

Uusi aika ei tee kuitenkaan historiaa merkityksettömäksi. Päinvastoin, se on koko ihmiskunnan historian täyttymys.

Maailma on nähnyt monia vääriä profeettoja ja erilaisia messiasehdokkaita. Pelastusta etsitään helpoista selityksistä, rahasta, vallasta ja erilaisista ideologioista. Yhteistä näille väärille messiaille on se, että ne julistavat unohdusta, unenomaista onnen tilaa historiattomassa todellisuudessa.

Mutta todellinen Messias, Jeesus Kristus, Rauhan ruhtinas ei tarjoa pelastusta unohduksessa. Hän tuo todellisen lunastuksen, todellisen armon ja todellisen anteeksiannon. Hän ’jälleenkorottaa muinoin lankeemuksessa turmeltuneen kuvamme.’

Kristuksen syntymäjuhlaa edeltää kaksi valmistavaa sunnuntaita. Pyhien esi-isien sunnuntaina (11.12.) muisteltiin Vanhan testamentin patriarkkoja ja profeettoja Aadamista Johannes Kastajaan. Viimeisen joulua edeltävän sunnuntain, pyhien isien sunnuntain (18.12.), evankeliumiteksti taas luettelee kaikki 42 sukupolvea Jeesuksen esi-isiä Abrahamista alkaen. Näiden esi-isien historiaan mahtuu koko inhimillisen elämän kirjo kaikkine heikkouksineen ja synteineen. Sotaa, vihaa, säädyttömyyttä, kavaluutta ja petosta. Neitseestä ihmiseksi syntyneellä Jumalalla on näin juuret myös syvällä ihmiskunnan historiassa. Ja juuri siksi Kristus on se uusi Aadam, uusi mahdollisuus, joka voi lunastaa ja pelastaa koko ihmissuvun.

Pastori Mikko Leistola

14.12.2016